Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Regulamin Rajdu Tułacz - postanowienia końcowe

Ostatnia zmiana: dnia .............. - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu lub inne pisemne i ustne postanowienia organizatora są w sprzeczności z "Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK" ważniejsze są postanowienia regulaminu Rajdu i Organizatora.
 • organizatorzy nie przewidują możliwości transportu uczestników z trasy Rajdu - należy tak rozłożyć siły, aby możliwe było dotarcie do bazy po wycofaniu się z trasy. Ewentualny transport może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje kompletu świadczeń;
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę nawet gdyby padał gęsty śnieg i nawiedziły nas inne kataklizmy atmosferyczne;
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów;
 • protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników do 7 dni po imprezie (liczy się data wysłania protestu) do kierownika imprezy. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia;
 • oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów;
 • za rzeczy pozostawione w bazie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności;
 • za szkody powstałe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają;
 • uczestnik, który nie zgłosi się na starcie traci prawo do świadczeń i wpisowego;
 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania;
 • ostateczna interpretacja regulaminu imprezy należy do organizatorów;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni;
 • za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
 • wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody ALMANAK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204);
 • aktualna i najświeższa wersja regulaminów dostępna jest na www.tulacz.almanak.pl.

INFORMACJE DODATKOWE

Wojciech Suchy
tel. (+48) 502 76 55 36
e-mail: w.suchy(at)almanak.pl

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie najświeższe informacje można znaleźć na stronie: www.tulacz.almanak.pl.

Ania Rodak

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK I KORESPONDENCJA
Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.

Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez Organizatora, Patronów i Sponsorów w materiałach promujących „Biegi Parkowe” i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która to zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.:

 • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie),
 • wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
 • nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania)

i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.