Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Regulamin Rajdu Tułacz - zasady i punktacja

Ostatnia zmiana: dnia 13.02.2019 - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

TEREN I MAPY
Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew, i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły, o różnej kulturze, z reguły pagórkowaty.

Wszystkie trasy mapy kolorowe, skala 1:25 000, częściowo aktualizowane. W otoczeniu punktów kontrolnych możliwe jest zastosowanie map bardziej szczegółowych, wycinków map historycznych, ortofotomapy oraz skaningu laserowego LIDAR.

Stosowanie map innych niż dostarczone przez organizatora jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją.
Stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy na trasie jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją. Powyższe nie dotyczy stosowania wspomnianych urządzeń jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu Rajdu, jednak tylko wówczas, gdy urządzenie to będzie schowane np. w plecaku.

KLASYFIKACJA

 • wynikiem końcowym zespołu będzie liczba uzyskanych punktów karnych zgodnie z punktem "Punktacja" niniejszego regulaminu. W przypadku zdobycia  takiej samej liczby punktów karnych przez 2 lub więcej zespołów zajmują one miejsce równorzędne;
 • uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne punkty zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 • organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika (a przez to zespołu) w szczególności w przypadku stwierdzenia:  
  • przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku;
  • złamania przepisów prawa i/lub regulaminu imprezy.

PUNKTACJA
O ile niniejszy regulamin lub postanowienia organizatora nie stanowią inaczej punktacja oraz zasady potwierdzania punktów kontrolnych będą zgodne z "Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK" dostępnymi m.in. na stronie Komisji InO ZG PTTK z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych 30.01.2011 przez Komisję InO ZG PTTK.

Odstępstwa od w/w regulaminu:

 1. Zespoły, które dotrą na metę po zakończeniu limitu spóźnień nie będą klasyfikowane. 
 2. Przy potwierdzaniu PK należy dodatkowo wpisać w specjalnym polu karty startowej godzinę pobytu na każdym PK. 
 3. Możliwe jest potwierdzenia PK za pomocą własnego długopisu (zwłaszcza godziny pobytu) z jednoczesnym zamalowaniem kredką fragmentu pola karty startowej, w którym dokonujemy potwierdzenia.
 4. Uwagi i odwołania rozstrzyga organizator imprezy.

Skrócone "Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK":

We wszystkich edycjach Tułaczy zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy otrzyma najmniejszą liczbę punktów karnych. Punkty karne otrzymuje się za:

brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt.
potwierdzenie punktu mylnego PM 30 pkt.
zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) 30 pkt.
pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt.
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową 25 pkt.
brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego (w tym brak wpisanej godziny potwierdzenia PK) 10 pkt.
każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) 10 pkt.
każdą rozpoczętą minutę limitu spóźnień 1 pkt.
 • Potwierdzenie PK polega na wpisaniu w pierwszą wolną kratkę karty startowej numeru PK oraz kodu z lampionu, przy użyciu kolorowej kredki znajdującej się przy lampionie.
 • W przypadku braku PK prawidłowym potwierdzeniem jest wpisanie na karcie startowej numeru PK oraz skrótu BPK (brak punktu kontrolnego).
 • W przypadku braku kredki przy lampionie należy na karcie wpisać numer PK, kod z lampionu oraz skrót BK (brak kredki).
 • Niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń potwierdzeń punktów na karcie startowej. Ewentualnych poprawek dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne pole karty startowej.
 • Skreślone, zamazane, nadpisane lub w inny sposób modyfikowane potwierdzenie PK będzie traktowane jako punkt mylny (PM).
Ania Rodak