Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Regulamin Rajdu Tułacz - warunki uczestnictwa

Ostatnia zmiana: dnia ........... - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

UCZESTNICY
Do udziału w Rajdzie dopuszczone zostaną tylko osoby, które przedłożą pisemną zgodę lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych lub złożą pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (na Karcie Uczestnika) oraz spełnią dodatkowe warunki określone w regulaminie.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat mogą brać udział w Rajdzie na dowolnej trasie. Osoby niepełnoletnie poniżej 14-tego roku życia mogą brać udział jedynie na trasach pieszych ParkoweBnO oraz TP 10, 20 i 30 km.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie po wcześniejszym okazaniu pisemnej zgody obojga opiekunów prawnych (nie dotyczy tasy ParkoweBnO). Dodatkowo na trasach TP 20, 30, 50 km i TR oraz na TP 10 km w edycjach nocnych niepełnoletni mogą startować tylko pod opieką osoby, która ukończyła 21 rok życia. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia startuje pod opieką jednego z opiekunów, wymagana jest pisemna zgoda jedynie drugiego z nich.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnione upoważnienie (wzór należy pobrać z zakładki DO POBRANIA, wydrukować i podpisać). Osoby nieletnie bez upoważnionego opiekuna nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie. W sytuacji, gdy któryś z opiekunów nie będzie osobiście obecny w czasie imprezy należy potwierdzić autentyczność podpisu. Potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać zakład pracy, urząd administracji terenowej, placówka oświatowo-wychowawcza itp. Potwierdzenie musi być bezwzględnie opatrzone pieczęcią instytucji dokonującej potwierdzenia. Upoważnienie bez potwierdzenia nie będzie honorowane.

UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia na czas trwania Rajdu (nie dotyczy tasy ParkoweBnO). Musi to być ubezpieczenie NNW a nie zdrowotne czy emerytalne z ZUS. Uczestnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela lub w bazie Rajdu w Warcie. Koszt ubezpieczenia w bazie zamyka się kwotą 5 zł od osoby. Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to 10 000 zł.
W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie w formularzu zgłoszeniowym należy podać numer polisy NNW. Może to być polisa ISEAC, AEGEE, EURO<26, studencka/szkolna, z zakładu pracy itp, ale obowiązująca również w weekendy oraz obejmująca udział w imprezach ekstremalnych.
Osoby bez ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do startu w Rajdzie bez możliwości zwrotu wpisowego.
Na starcie każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie (na Karcie Uczestnika), że nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych oraz, że startuje w Rajdzie na Orientację Tułacz na własne ryzyko i że nie będzie rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnie w czasie Rajdu.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INNE
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać (pod rygorem zakazu wstępu do bazy) miękkie obuwie na zmianę celem wejścia do pomieszczeń bazy.

Obowiązkowe wyposażenie (dostosowane do danej trasy) to:

 • elementy odblaskowe przytwierdzone do zewnętrznej warstwy odzieży;
 • odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka) i zapas baterii wystarczający na przewidywany czas pobytu na trasie po zmierzchu.
 • trwały środek do pisania;
 • apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (1 na zespół);
 • element odblaskowy lub czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona w widocznym miejscu (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego);
 • rower wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (na trasie TR);
 • kask (na trasie TR)
 • telefon komórkowy (z aktywną kartą SIM i naładowaną baterią) - obowiązkowo jeden na zespół.

 Zalecane wyposażenie:

 • kompas;
 • okulary do jazdy na rowerze (na trasie TR);
 • osłony lub pokrowce na mapy i karty startowe;
 • śpiwór lub folia NRC;
 • kubek do herbaty w bazie (bierzemy udział w akcji Z własnym kubkiem);
 • materac lub karimata.

 Inne wymagania:

 • W przypadku wycofania się z trasy należy obowiązkowo zawiadomić o tym organizatorów telefoniczne pod numerem telefonu alarmowego (podanym na starcie Rajdu) lub w bazie. Jeżeli uczestnik nie poinformuje o rezygnacji a zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, uczestnik ten zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z akcją;
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy Rajdu w przypadku rezygnacji z kontynuowania Rajdu. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi, dlatego zalecamy, aby tak rozłożyć siły by możliwe było samodzielne dotarcie do bazy po wycofaniu się z trasy.
Ania Rodak